Regulamin właścicieli koni i sprzętu

 1. Właścicielem stajni jest: Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Wilga – Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga.
 2. Właścicieli koni i sprzętu w Stajni Wilga obowiązuje Regulamin Stajni Wilga oraz Regulamin właścicieli koni i sprzętu.
 3. Właścicielem konia jest osoba posiadająca konia i przetrzymująca go w Stajni Wilga – w pensjonacie; za użytkownika uważa się osobę, która jeździ na koniu właściciela; za sprzęt uważa się np. siodło, ogłowie.
 4. Wstawienie konia do pensjonatu lub pozostawienie sprzętu w Stajni Wilga jest równoważne z akceptacją regulaminów.
 5. Wysokość opłat za pensjonat określa właściciel Stajni Wilga.
 6. W ramach opłaty za pensjonat zapewniamy: pobyt konia w boksie, karmienie 3 x dziennie (owies / wysłodki, siano), podstawową opiekę nad koniem (wyprowadzanie na wybieg, sprowadzanie z pastwiska).
 7. Opłata nie obejmuje: pielęgnacji konia (czyszczenia, mycia), siodłania, pracy z koniem, zabiegów leczniczych lub innych, dodatkowych odżywek i leków, kosztów kowala i weterynarza. Powyższe usługi mogą być wykonywane na zlecenie właściciela konia, po ustaleniu zapłaty.
 8. Właściciel Stajni Wilga nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje konia, powstałe bez jego lub instruktora winy, na wybiegu, przy uwiązie, na ujeżdżalni, w stajni. Nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu bez jego lub instruktora winy.
 9. Właściciel Stajni Wilga nie ponosi odpowiedzialności za kradzież konia lub sprzętu, bez jego lub instruktora winy.
 10. Właściciel Stajni Wilga ubezpiecza konie i sprzęt od ognia i innych zdarzeń losowych. Szczegóły i wysokość ubezpieczenia jest do wglądu u właściciela Stajni Wilga.
 11. Właściciel konia lub wskazani użytkownicy, użytkując konia na terenie Stajni Wilga i w okolicy, zobowiązani są do przestrzegania zasad Stajni Wilga zawartych w regulaminach oraz ustnych ustaleń.
 12. Właściciel konia ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia spowodowane przez konia w stajni oraz na terenie gospodarstwa.
 13. Konia można pozostawiać bez uwięzi jedynie w miejscach do tego przeznaczonych tj. w boksie i na wybiegu.
 14. Właściciel konia lub wskazani użytkownicy mogą uczestniczyć w zajęciach i imprezach Stajni Wilga.
 15. Jeżdżąc samodzielnie na terenie Stajni (bez instruktora Stajni Wilga) osoby pełnoletnie ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za ewentualne wypadki i zniszczenia. W przypadku użytkowników niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi właściciel konia.
 16. Użytkownicy niepełnoletni mogą przebywać z koniem tylko pod opieką osoby dorosłej. W trakcie umówionej jazdy taki użytkownik jest pod opieką instruktora Stajni Wilga.
 17. Podczas samodzielnych zajęć na ujeżdżalni oraz pielęgnacji przy uwiązach, użytkownik zobowiązany jest sprzątać natychmiast nieczystości pozostawione przez swojego konia. (Podczas zajęć w siodle zaleca się pomoc w sprzątaniu osób towarzyszących). Jednorazowe niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje opłatą 50 zł.
 18. W przypadku jazd samodzielnych należy ustalić z instruktorem Stajni Wilga godziny użytkowania ujeżdżalni.
 19. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach Stajni Wilga są uzgodnione z właścicielem konia.
 20. Pracownicy Stajni Wilga wynagradzani są tylko przez swojego pracodawcę. Dodatkowe zadania można zlecać im tylko za pośrednictwem właściciela Stajni Wilga.
 21. Obiekt jest chroniony przez firmę. W razie interwencji patrolu należy stosować się do wydawanych poleceń.
 22. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon Alarmowy z telefonu komórkowego 112.

regulamin obowiązuje od 20.01.2023

Zobacz również: Regulamin Stajni Wilga